Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info

P. Reisz Pál OFM: Pünkösdkor kezdetét vette a kereszténység világméretű terjedése

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, 10Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”
 (Apostolok cselekedetei 2,1-11)

 
Pünkösdkor azt ünnepeljük, hogy kezdetét vette a kereszténység világméretű terjedése. Erről a viharos eseményről, amely Jeruzsálemben történt, tudósít bennünket az Apostolok Cselekedeteinek a fent leírt részlete. Így lépett ki a világ elé és indult növekedésnek a Krisztusban hívők csekélyszámú közössége.
 
Miként válhatott világvallássá a kereszténység? Pünkösd ünnepe kétféle választ ad erre a kérdésre.
Az egyik gyakorlati természetű, a másiknak mélyen vallási jellege van.

 
Ne felejtsük el, hogy a kereszténységnek mély gyökerei vannak a választott népben, a zsidóságban. Ez az eredeti talaja. Alapítója Jézus Krisztus, aki test szerint ebből a népből származik, s még ha ő nem is „zsidós”, tanítása és személyisége nélkülözi a zsidó vonásokat. Pünkösd eredetileg a választott nép számára az első aratás ünnepe volt. Az ötvenedik nap a Pészah, a zsidó húsvét ünnepe után. Amikor arra a szövetségre emlékeztek, amelyet az Úr kötött az ő népével a Sinai hegyen, midőn Mózesnek átadta a tízparancsolatot.
 
Pünkösd ünnepére az egész világról Jeruzsálembe zarándokoltak a zsidók. Ez a mozzanat nagyon lényeges a kereszténység elterjedése szempontjából. Az apostolok ugyanis, lévén maguk is mindannyian zsidók, missziós tevékenységüket először a zsidó közösségekben fejtették ki. Ezen közösségek a Római Birodalom minden tartományában jelen voltak. A zsinagógákban, a zsidók imaházaiban beszéltek Jézusról, hogy ő a megígért Messiás, akit a próféták hirdettek.
 
Pünkösd napján - amikor a rendkívüli dolgok történtek: a vihar, a "lángnyelvek", a nyelvek csodája - verődtek csapatba az emberek, zsidók a világ minden részéről, Ázsiából, Afrikából és Európából. Minden néven nevezett földrészen éltek akkor zsidók, általában kisebbségben, ugyanakkor jó "hálózatot” alkotva, és kapcsolatban állva az anyaországgal. A zsidó közösségeknek pontosan ez a hálózata lett kezdetben a keresztény misszió bázisa.
 
Ez volt a kereszténység elterjedésének úgynevezett gyakorlati oldala, vagyis "infrastruktúrája". Eme sikertörténet mélyben rejlő hajtóereje ugyanakkor mégis csak a Szentlélek volt, és még ma is az. Ő az az energia, amely nélkül Jézus első követői azt sem tehették volna meg, hogy a Jézusba vetett új és friss hitüket kivigyék a világba. A Szentlélek, a "felülről jövő erő", az, aki a megrettent, elrejtőzött, félénk és kicsinyhitű apostolokból olyan embereket alakított ki, akik meg tudtak győzni másokat erőszak, katonai hatalom, politikai nyomás nélkül, egyszerűen a Szentlélekből fakadó kisugárzásukkal és hitelességükkel.
 
Ma alapvetően ismét ugyanaz a helyzet, mint kezdetben. A mi globális világunkban – annak ellenére, hogy a hatalmi eszközök és a médiumok nagy része ellenségeinek kezében vannak -, Jézus Krisztus üzenete minden emberhez eljut. Tanítása ugyanakkor csak abban az esetben lehet meggyőző, ha mi, az ő követői hitelesen megéljük azt. Ahogy kezdetben volt.
 
P. Reisz Pál, a sümegi ferences kolostor házfőnöke
 
(2020.05.31.)