Árpádsávos Zászló
„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret s csak ő,
kivel a kenyeret megosztom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)
Székely Zászló
MAGYAR SZEMMEL
A MAGYAR ÚTON
A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány
1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.info
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13


Mirkóczkiék szívós aknamunkája ellenére az Állami Számvevőszék vizsgálata az egri színházat igazolta

Az ellenőrzés fókuszkérdése volt, hogy az Egri Gárdonyi Géza Színház és az önkormányzat megtette-e a teátrum pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében szükséges intézkedéseket.

A fél évig tartó vizsgálódást lezáró jelentés, mely az ÁSZ hivatalos honlapján https://www.asz.hu/jelentesek 23044 sorszám alatt elérhető, súlyos hibákat tár fel az önkormányzatnak a színházzal szemben alkalmazott finanszírozási gyakorlatával szemben:
 
„A Közös működtetési megállapodásban vállalt intézményfinanszírozási kötelezettség eredeti előirányzatként nem teljes összegű, hanem csak részleges megtervezése helytelen tervezési gyakorlat volt a 2021. és a 2022. évben, mivel a várható gazdasági események teljesítéséhez a teljes állami és a vállalt önkormányzati támogatás, valamint a tervezett saját bevétel biztosítására szükség lett volna. Az Önkormányzat 2021-2022. évben alkalmazott tervezési gyakorlata nem felelt meg a bevételekre törvényben előírt közgazdasági megalapozottsági követelménynek, valamint a valódiság, továbbá a teljesség és a részletezettség tervezésre vonatkozó szakmai elveinek.”
 
„Az irányító szervi támogatás 2021. és 2022. évekre tervezett eredeti előirányzatai nem feleltek meg a közgazdasági megalapozottság követelményének, egyes fenntartói intézkedéseket nem alapozták meg előre tisztázott, célszerű részletszabályok. A költségvetés tervezésének az Önkormányzat által alkalmazott módja akadályozta a Színház vezetőjét a rendelkezésére álló előirányzat évközi folyamatos és ütemszerű felhasználásában.”
 
„2021. november 30-án 100 000 ezer Ft … a Színház költségvetésében pótelőirányzatként került jóváhagyásra. Ennek terhére az év végéig a Színház csak korlátozottan tudott kötelezettséget vállalni. Ezen túlmenően az eredeti előirányzatként tervezett intézményfinanszírozásnak 41,9%-a (188 127 ezer Ft) is csak 2021. december 20-án került átutalásra a Színház számlájára, amely célszerűen nem volt elkölthető. A Színház finanszírozása az időarányostól és a feladatarányostól is eltérő volt.”
 
„2022 júliusától a gazdálkodási környezet kiszámíthatóságát csökkentette, hogy a Színház számláján lényegesen kisebb összegű pénzeszköz állt rendelkezésre a 2021. évi szabad pénzmaradvány elvonása miatt.”
 
„A Közös működtetési megállapodáson felüli önkormányzati rész 2022-ben már nem jelentkezett (nulla volt), sőt az Önkormányzat az előző évi maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részéből 215 390 ezer Ft-ot el is vont a Színháztól.”
 
Blaskó Balázs, a teátrum igazgatója:
Az ÁSZ megállapításai igazolják, amit – sokak értetlenségébe ütközve, süket fülekre találva – számtalan alkalommal tártam az önkormányzat illetékesei, bizottságai, sőt a közgyűlés elé. Sajnos azonban, ez önmagában még nem kiút a színház társulata számára. Az ÁSZ megállapít, de nem szankcionál. Az, hogy az önkormányzat mostantól vélhetően szabályosan intézi majd a színházzal kapcsolatos gazdasági ügyeket, nem teszi meg nem történtté a közönséget elbizonytalanító, kényszerű műsorváltozásokat, nem pótolja az elmaradt fejlesztéseket, s nem adja vissza a tőlünk elvont hatalmas összeget, több mint 215 millió forintot, amely égetően hiányzik a továbbéléshez.
A jelentés leszögezi, hogy a színház a pénzügyi egyensúlyi helyzetét megőrizte, a likviditása stabil volt. Hogy emögött mennyi esetlegesség, küzdés, kínlódás volt, azt csak a színház dolgozói tudják, akik átélték.
A jelentés ezt is tartalmazza: „A Színház egy foglalkoztatottra jutó összes kiadása az ellenőrzött időszak éveiben alacsonyabb (kedvezőbb) volt, mint a másik négy színház átlaga.” Nem csak az ellenőrzött időszakban. Hosszú évek óta. A társulat 90%-a bérminimumon él. És se cafeteria, se karácsonyi jutalom, megbecsülés. A más színházakkal való összehasonlítást illetően vannak olyan összetevők, melyek megítélés szempontjából nagy különbségeket generálhatnak:
 
Mekkora költségvetésből gazdálkodik a színház?
Önálló gazdálkodással rendelkezik-e?
Milyen a régió vásárlóereje?
Intézményi, vagy egyéb formában működik-e a színház?
Többtagozatos-e?
Rendelkezik-e műhelyházzal, varrodával (mint az egri színház), vagy a díszletgyártást, jelmezkészítést vállalkozásokhoz szervezi ki? Előadásaiban milyen arányban foglalkoztat vendégművészeket? (Ez nagy különbségeket okozhat az „egy főre jutó bevétel” vonatkozásában.)
A színház fenntartója követett-e el sorozatos pénzügyi szabálytalanságot saját intézménye kárára?
Előfordult-e (az egri színháznál két egymást követő évben is), hogy az önkormányzat a közös működtetési megállapodásban vállalt támogatását az eredeti előirányzatban 100 millió Ft-tal csökkenteni kívánta?
Megvontak-e bármelyik színháztól a költségvetéséhez viszonyítva olyan hatalmas összeget, mint az egri színháztól elvont több mint 215 millió Ft?
Segítő hozzáállással gondoskodik-e a fenntartó a színházról?

Felrója a jelentés, hogy a színház szervezeti és működési szabályzata nem az ellenőrzött időszakban fennálló állapotot tartalmazta, mert nem a Hivatalt jelölte meg a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szervként, holott a polgármester elrendelte 2021. április 1. napjától valamennyi önkormányzati intézmény átvételét az EKVI-től a Hivatal feladatai közé. Elkövettük ezt az adminisztratív hibát, melyet azóta orvosoltunk. Módosított SZMSZ-ünket a következő közgyűlésnek kell elfogadnia. Ha már szóba került ez a téma, szeretném megjegyezni, hogy a sajátos, más intézményektől való eltérések miatt borzasztóan nehezített egy színházat önálló gazdálkodás nélkül vezetni. De amíg az EKVI alá tartoztunk, mindent sikerült szabályosan, időben megoldani, nagyon jó munkakapcsolat alakult ki.
 
Fenntartó önkormányzatunknak a színházzal szemben folytatott sorozatos helytelen gyakorlata, a városvezetés, kivált a polgármester egyéb, szívós aknamunkája mára olyan helyzetbe hozta az intézményt, amelyből segítség nélkül nem lehet felállni, de bizakodunk. Sokat jelent, hogy a pandémia és a rezsiválság gödreiből kikászálódva, nőtt a bérletesek száma. Reménykedtünk, hogy közönségünk megérti, bérletvásárlással tudnak a legtöbbet segíteni, hogy Eger 37 évvel ezelőtt, nagy nehézségek árán újraalapított színháza, önálló társulata megmaradjon. Sikeresen indult az évad. Vidámra hangolt, különleges színházi csemegét kínáló előadásokkal várjuk vissza, minél nagyobb számban, nézőinket!
 
Fotón: Eger város polgármestere és az egri színház igazgatója
Forrás: egerhirek.hu
 (2023.10.27.)